1 y- afbre- hiter rschaf- laf we- eennq ESLISSING Aanmerkingen naar het College gebleken is dat deze zaak inmiddels 1 naar tevredenheid is opgelost zal zulks, onder uank- zegging voor ae verleende medewerking, aan adressante t worden medegedeeld. een aavi- ante te 1 te ne- m bordje aar me de vare ove: c van he" 1, daar -een ge- ig van Ling re- rent au- r het 0waar- vol ont- ilijke hem ee- eenen vaf ing van rceel ken advi- raagde ber 1940 e verlee- stemminë ren van nelaan ken advi- enselaai kan wordf .xsouwvei' 1 van de i 1. onuer intrekking van het ü.en w. besluit van 11 juni 1940, 4e afd,no»590, wordt besloten den heer Binsma tot 15 -december a-s. in tijdelijmen dienst te houden. Aan den heer noordenbos zal worden verzocht vóór 15 november a.s. ra-port uit te brengen over den stand van zaken op de a±'deelinfc registratuur. oA U s¥< Conform net rapport van den Secretaris wordt de huidige regeling met betrekking tot het opbergen van de bouwvergunningen bestendigd. In de bestaande regeling met betrekking tot het openen van de poststukken wordt geen verandering ge Draent Onder goedkeuring van de bijgevoegde ontwerp-brieven W* gerient aan nej.nlok,voordracht en besluiten wordt Jjg/L besloten aan het verzoek var: Gedeputeerde otaten ge volg te geven. Onder de voorwaarden in net advies van den .directeur van Gemeentewerken genoemd, wordt uitstel verleend tot 15 November 1940. I^2 oJi' V' t]l 1h op het verzoek wordt, in den vorm waarin net is inge-i l' diend, afwijzend beslist. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 452