i num- j Afzender of voorsteller Datu mer -D.Voortman, Soes terbexgschestraat 158. Centrale werkge vers Risico-Bank, Amsterdam. i-.Bamberg. oningstichting "üns Belang". J.H.Benschop Gedeputeerde btatfen Afdeeling finan ciën. woning in de vastgestelde geplaatst voor de koninginnelaan voorgevelrooilijn wordt verzoekt hem een verlof B. te ver kenen voor de serre en aangrenzen de lokalitaiten van het perceel boes- terbergschestraat 158. Be inspecteur van rolitie brengt een gunstig luidena advies uit. geeft inlicntingen over de verzeke ring tegen ongevallen van net perso neel van den luchtbeschermingsdienst, verzoekt terugbetaling van net in het wegenfonds gestorte bedrag voor zijn perceel Batenburglaan 15* deelt mede, dat het mogelijk is, via de firma J.C.J.hnegt en Zn. haar com plex woningen te Boesterberg voor 1 jaar tegen brandschade te verzekeren tegen een premie van ƒ•-,25 per mille en verzoekt hiervoor toestemming. verzoekt toe te staan dat de te slui ten verzekeringen tegen brandschade door woninöbouwvereenigingen door zijn tusschenkomst bij de Assurantie-maat schappij "de Nederlanden van 1045" ge schieden. deelen mede geen bezwaar te hebben dat op de begrooting een post voor bijzondere uitgaven wordt uitgetrokken, doch verzoeken bij de omschrijving een nadere aanduiding te geven van de groepen van uitgaven, welke hier zijn bedoeld deelt mede dat h.oosterkamp de be looning voor het schoonhouden van het kantoor van den gemeente-ontvangeij sedert April 1940 niet in ontvangst genomen heeft. het schoonhouden is aoor den gemeen te-bode T.Beuzel sederi mei 1940 waargenomen Be belooning van H.°osterkamp bedroeg Be

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 453