U 1* BESLISSING nnelaan n wordt Afdeeling en No. Aanmerkingen e ver- renzen- eel boes- net verlof worüt verleena. Ji- v A/cp. engt een e rzeke- t perso- gsdienst. U Aan de Vereeniging van bedGemeenten zal den gevraagd omtrent de dekking van dit risico, mededeeling van al het terzake dienende. dvies wor- ft «4-* onder et in het oor zijn is, via haar com- voor 1 rzekeren per mille ming. te slui- dschade door zijn i e *ma at— 1045" ge- hebben t voor getrokken, ving een an de hier zijn de be- sn van 3-ontvangei ïtvangst 1 gemeen- 1940 üan hamberg zal worden medegedeela dat, zoolang nog niet definitief over de opheffing van de batenburg- laan is beslist, op zijn verzoek geen beslissing kan worden genomen. be gevraagde toestemming wordt verleend. Asfd be woningbouwvereeniging wordt gemacntigd tor her Wi AM, sluiten van een verzeKering bij de fa.nnegt tegen een premie van 7'.0,25 0/00, een en ander door tusschen- komst van den heer benschop. ae ontwerp-voordracht aan den Baad en het ontwerp—be—| tf-, sluit worden goedgekeurd behoudens dat de post "uit- gaven voor voeding van vrijwilligers" enz. op ƒ.1500,= wordt uitgetrokken. besloten wordt de "betaling nog niet aan beuzel te dowktfisJd. geschieden, tenzij dit door oosterkamp wordt goedge- vonden. np oedroegI h/iv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 454