Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 822 Directeur van Ge meentewerken. 823 824 Ivle j C.v.d.Berg en Me j .li .kamphorst De Voorzitter. 825 Gemeente-Ontvanger 826 De voorzitter. stelt, naar aanleiding van de verbree ding van den Doorderweg voor in be ginsel het navolgende te besluiten: e. over te gaan tot het maken van een klinkerbestrating op den hoo: derweg vanaf de Vredehofstraat to den Heuvelweg; 2e. niet te bestraten het gedeelte hoorderweg voos, het perceel van K.Woudenberg; pevan het eigendom van de dames 01 denhoff zooveel te nemen, dat de beide aldaar staande boomen op haar terrein olijven staan. Indien met deze werkwijze accooru wonjt gegaan, zullen voor grondafstand bi, de dames oldenhoff de noodige gegevei worden opgemaakt. deeien mede niet meer in staat resp. wel bereid te zijn tot het scnoonma- ken van de G.u.school neetzlaan. deelt mede oat de heer J.iiooder dit jaar moet aftreden als lid van den .Raad van Commissarissen der h VCen trale Slachtplaats vuor de gemeente soest en dat volgens het bepaalde in art.4 der tusscnen de gemeente en de h.VCentrale olacntplaats gesloten overeenkomst de benoeming van een co: missaris moet gescnie en ooor genoem de n.V. uit een voordracnt van drie personen, opgemaakt door den gemeen- ter^ verzoekt afgifte van een verklaring, aat de uitkeering van ^.S.van harle te nongkong, ten gunste van ae krank zinnige he j «H.iaoetbestemd is ter bestrijding van de verplegingskosten. stelt voor de pensioensgrondslagen van de hierondergenoemde onderwijzers tegen de daarbij vermelde uedragen vast te stellen: J .rh.Hoek,o.l.school i^erkebuurt .2627,= ing.1 iïrt.1939. J.A.v.'t Hof, o.l.scnool Kerkebuurt /.2176,= ing.1 Sept.19.59 E.Hofstee01scnool Deetzlaan .2365,= ing.1 nee.19^9 ^ej.h.de Maaro1school -^-erkebuurt 7.1156,= ing.1 kug.19^9 ,0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 459