7.318,= 40,=4 V x S go BESLISSING Goedgevonden. Gen .directeur zal er op worden gewez dat hij heeft zorg te dragen voor goed toezicht. gesloten wordt ten aanzien 1. (afmaken weg door Korte te verzoeken in overleg van plan Duinen): aan de Heidernij. met Staatsboschbeheer eed plan te ontwerpen en aan het College voor te leggen 2, 5 en 6. (verharden uidaenlaan enz.): aan Staats- boschbeheer te verzoeken een aanvullingsplan op het Boschplan te ontwerpen; 7. (norrnaliseeren Oude Gracntje): aan de Heidemij. te verzoeken zich namens het College, in verbinding te stellen met het bestuur van het Waterschap "Soest veen" omtrent de mogelijke uitvoering van de normali satie, en een desbetreffend plan te ontwerpen; 3» (verbeteren sportterrein): de beslissing voorloog aan te houden. Goedkeuring wordt verleend voor de de u.l.o.school tot een bedrag van werkzaamheden aar ƒ.316,= en aan de l.o.school tot een bedrag van ƒ.487,beide te be strijden uit het nog beschikbaar crediet van ƒ.506,9( en de volgnos.498a en 472a der begrooting 1940 (2 x 7'.150, Bovendien wordt goedgekeurd het besteden van 25,=, nog beschikbaar voor onderhoud schoolmei- belen u.10schoolvoor het verven van de schoolbor den. In het kader van het gewoon onderhoud der schoc zal indien voor een andere financiering geen motie ven aanwezig zijn, aan den Baad een extra crediet wor den gevraagd van 7'.318,= te besteden als volgt: eenige reparaties u.l.o.school reparatie sluitwerk,schilderen lijsten enz. l.o.school veranderen closets o.l.school verven schoolborden 'lot het verven van diverse lokalen, gangen en kamer hoofd u.l.o.school alsmede het lakken van banken wordt geen toestemming gegeven. In afwachting van de credietverleening door den Baad, kan ter bespoedigin. in het belang van het onderwijs, zoo spoedig mogelijk met de werkzaamheden worden begonnen. 100,= 138,= 40,= Afdeeling en No. Aanmer kingen Cuj ei ig lA cu V 1 ki'x.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 462