Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Mr.J.de Graaf Voorzitter Afwikkelingsbureau v/h Depv.Defensie Hfd.luchtbescher mingsdienst Ged.Staten van Utrecht Techn.Ambt.v/h Gasbedrijf verzoekt mede te deelen of het ge- me entebestuur bereid is een schade vergoeding toe te kennen aan Mevr.de Wed.Heger voor een aan wijlen haar echtgenoot overkomen ongeval tenge volge van een gat in den weg. vestigt er de aandacht op, dat de heer M.M.van Wely, hoofd der o.l. school a/d Beetzlaan in Februari a.s. den leeftijd van 60 jaar zal bereiken, zoodat deze alsdan op voor loopig pensioen aanspraak zal kun nen maken. zendt antwoord op het verzoek betref fende overname van in gebruik gege ven legerpaarden. verzoekt voor vergoeding van inter- locale telefoongesprekken een vast bedrag van 5>= per maand aan te nemen. zenden beschikking van den Secreta ris-Generaal, wnd.Hoofd van het De partement van Binnenlandsche Zaken dd.5 Aug.1940, no.17467 B.B. betref fende grenswijziging tusschen de ge meenten Amersfoort-Soest-Hoogland en verzoeken aanstonds na te gaan, v/elke voorzieningen nog v&ór 1 Sept. 1940 moeten worden getroffen en de maatregelen daartoe zoo spoedig mo gelijk te nemen. vraagt machtiging voor het doen tot stand brengen van een permanente doorverbinding van het gasbuizennet met Baarn en tot het samenstellen vafi een ontwerp-overeenkomst met den Di recteur van het Gasbedrijf te Baarn, welke overeenkomst door de beide be trokken gemeentebesturen gesloten zap. kunnen worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 465