/wi.éu b- V BESLISSING Afdeeling Aanmer en No. kingen a. Aan den Dir .v.G-em.werken zal v/orden verzocht een meer terzake dienend rapport uit te brengen o.m. inhoudende de juiste plaats van de kuil, de afme ting en de diepte enz. Tevens wordt verzocht een teekening van de juiste plaats en de ligging bij te voegen. b. Het dossier zal (met uitzondering van het huidi- ge rapport v.d.Directeurten spoedigste in han den worden gesteld van de Incassobank met ver zoek deze aangelegenheid in behandeling te wil len nemen. In overeenstemming met het rapport van de afd.Onder wijs zullen de noodige maatregelen genomen worden - I? Het bericht wordt voor kennisgeving aangenomen. Aan adressant zal worden bericht, dat het College bezwaarlijk kan afwijken van de eenmaal t.a.v. de vergoeding van de kosten van telefoongesprekken ge troffen regeling, en dat het er prijs op stelt dat door het hoofd van den Lbd. voor de door hem ge voerde interlocale gesprekken telkens een declara tie wordt ingediend. De beschikking zal t.z.t. aan den Raad worden mede gedeeld. Inmiddels zal worden nagegaan of zich in het af te schileTéyen gebied ook straatlantaarns voo: rekening van de gemeente Soest bevinden. Indien zulks het geval mocht blijken, zal aan de P.U.E.M. worden bericht, dat deze lantaarns m.i.v. 1 Sept. a.s. voor rekening van de gemeente Amersfoort zul len komen. V Lj f rf 1\?JU. V Besloten wordt aan B.en W.van Baarn onder toezendin van een afschrift van het rapport van den Techn. Ambtenaar v.h .G-asbedri jf medewerking tot het tot standkomen van een terzake dienende overeenkomst te verzoeken. B.en W.van Soest zijn in beginsel tot het sluiten van een overeenkomst bereid. r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 466