Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 836 Dir.G-em. werken doet begrooting toekomen van het in orde brengen van de woning Steenhoff- straat 6. De kosten van de aan te brengen herstellingen worden geraamd °P 470,= voor de woning van den G-emeentebode en 312,= voor de kamer van den Gemeente-ontvanger 837 Insp.Bouw-en Wo ningtoezicht verzoekt hem te vergoeden de door hen gemaakte kosten van verblijf te Soes- terberg, in verband met het uitoefe nen van toezicht bij het graven van schuilloopgraven. 838 Afd.Financiën biedt ter vaststelling aan het kohier- hondenbelasting 1940, bevattende 117f- artikels tot een totaal bedrag van 3426,50. 839 Voorzitter stelt de vergadering voor alsnog te besluiten aan W.F.H.Busch thans ter secretarie werkzaam op arbeidsover eenkomst zijn oorspronkelijk salaris over de maanden Juni en Juli ad 125 per maand uit te betalen. De Voorzitter heeft hierover overleg gepleegd met het Departement van Bin- nenlandsche Zaken. 840 Voorzitter deelt mede dat het afsluiten van de Banningstraat voor alle verkeer het noodzakelijk gemaakt heeft te Soes- terberg een hulpsecretarie te vesti gen. Hiertoe vraagt de Voorzitter machtiging met dien verstande dat twee voormiddagen in de week in de buitenplaats Eggermonde door den Se cretaris of diens plaatsvervanger zitting wordt gehouden. 841 Voorzitter deelt de vergadering mede, dat het politiecorps spoedig zal worden uit gebreid en dat in verband daarmede het politiebureau over meer kantoor ruimte zal moeten kunnen beschikken. In overleg met den Secretaris is voorloopig gedacht aan verhuizing van twee afdeelingen van de Secreta rie naar de leegstaande woning Steen- hoffstraat 5. Spreker vraagt machti ging deze woning behoudens goedkeu ring van den Raad voor redelijken prijs te mogen huren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 467