Y? BESLISSING De ingediende begrooting wordt goedgekeurd, Behou dens dat in plaats van 5, slechts 3 slaapkamers ten huize van den "bode zullen worden geverfd enz. zoo dat het extra aan den Raad te vragen crediet met 60,= wordt verminderd. Burgemeester en Yfethouders handhaven hun standpunt volgens hetwelk kosten van verblijf binnen de ge meente niet voor vergoeding in aanmerking komen. Het kohier wordt tot een bedrag van 3426,50 vast gesteld. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van den Voorzitter. Weth.Gasille wenscht aanteekening tegen dit besluit te zijn. Wordt goedgekeurd. Aan den Voorzitter wordt de gevraagde machtiging verleend. Afdeeling en No. E5 04 V i a-fl- Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 468