Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 84} Gedeputeerde btate het iloofd der afd. Volkshuisvesting van het i-ainisterie van -binnenland sche baken te s-Graven ha ge Commandant Vrijwil lige .Brandweer Soe Directeur van Ge meentewerken te noest 3t Jirecteur van Ge meentewerken blaat se lijk Comité Soest v/h R.k.Va- cantiekoloniehuis -oofaopzichter hed heidemaatschappij Amersfoort deelen mede dat voor verhooging van ;as- en waterleidingtarieven de goed- :euring van het Departement van han del, nijverheid en Bcneepvaart ver- ei scht is. wijst ten aanzien van de woningstich ting ".Patrimonium" op het stijgende bedrag van den huur-achterstandblij kiens de ingezonden balans per 51 De cember 19p9 en vestigt er voorts de andacht op, dat de algemeene onkos ten nog steeds uitgaan boven de norm van ƒ.7,50 per woning, in welk ver band wordt opgemerkt, dat de vergoe ding van den administrateur over 1951 .25,= meer bedraagt dan die over 1958. vraagt macntiging tot aanschaffing van een nieuwe zuigslang en een nieu we accumulator ten behoeve van de automobiel-motorspuit deelt mede, dat ten behoeve van het Nederlandsche leger, gedurende het tijdvak van uctober 1959 t/m 10 kei 1940 diverse eigendommen der gemeent in huur werden afgestaan, welke eige dommen thans ten deele zijn teruggege ven Voorgesteld wordt ten laste van den btaat der lieuerlanden, wegens huur e vergoeding van aan de gemeente toebe roerende goederen, over vorengenoemc tijdvak, een bedrag van ƒ.1 .905,90 te declaree ren. zendt begrooting van kosten voor her stelling van de noodwoning aan den ■iiekslooterweg. verzoekt toestemming tot het houden ^ener openbare inzameling, middels verkoop van bloempjes op baterdag 14 september en op de pleinen van de .K.kerken op Zondag 15 Beptember 1940. De inspecteur van politie heef "t een bezwaar. deelt mede, dat het niet zijn bedoelD was het object wegen en bermen 1959 stop te zetten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 473