- yf yr- </f yf- toh'td BESLISSING V rko. Afdeeling en No. Aanmer kingen .^en afschrift van het schrijven van Gedeputeerde Sta ten zal worden gezonden aan den lechnisch Ambtenaar van het Gasbedrijf met verzoen om in voorkomende ge vallen met den inhoud daarvan rekening te houden.' ve bezwaren zullen ter kennis van het bestuur van "Patrimonium" worden gebracnt met verzoek omtrent een en ander van bericht te dienen. Indien de begrooting zulks toelaat wordt de gevraag' de machtiging verleend. V onder bijvoeging in afschrift van alle bewijsstukken zal aan het Afwikkelingsbureau van het Departement van Defensie een declaratie van ƒ.1.905,90 worden toegezonden. yf aJtf. Aan den Baad zal voor dit doel een crediet van ƒ.150,= worden aangevraagd. De gevraagde toestemming wordt verleend, met uien verstande dat de collecte op Londag 15 September om 12 uur des middags moet zijn afgeloopen. j kennisgenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 474