Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud uj .j3 WCbwars li van den raad. N.V.Patum üngevail|e verz.Hij. van "de Nederlanden" van 1845. Secretaris-Seneraa|l van Sociale laken. un- Seeretaris-Generaa waarnemend Hoofd van het JJepartemen van Sociale Zaken s-dravenhage wethouder Gasille iej .Ha.Hegenkamp nirecteur van Ge meentewerken. zendt opmerking omtrent de tulen van 25 «Juni 1940. raadsno- deelt mede dat de ongevallenverzeke ring van het brandweerpersoneel ook str°kt over branden ontstaan door bominslag doet toekomen een goedgekeurde wacht geldregeling voor de N.V.Polak's Pru tal Works te Amersfoort met verzoek van gemeentewege hieraan mede te wer ken roept medewerking in, teneinde na te gaan, of er in de gemeente bepaalde werkzaamheden kunnen worden gevonden waarbij werklooze hoofdarbeiders kun nen worden ingeschakeld en daarvoor zoo mogelijk een afzonderlijke werkver schaffing te stichten. geeft in overweöing den Raad voor te stellen B.en W. ingaande 1 Januari a.s. wederom te machtigen tot ver pachting van gemeentegronden van min der dan 4 H.A. verzoekt haar uitkeering ingevolge de Invaliditeitswet, die thans aan ae gemeente wordt betaald, te mogen benouden voor aankoop van kleeren enz. en bij wijze van zakgeld. adviseert een aanscnrijving te rich ten tot notaris W.Plamman te Perschef, ling betreffende herstelling van het plafond in het perceel van «Veede- straat 57

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 475