V olg- num- mer Korte inhoud Afzender of voorsteller Datum 858 Voorzitter 859 860 861 862 Voorzitter A.Weerheyn Mevrv .Schaik, Kerkstr.2Soest Voorzitter deelt de vergadering mede dat de ei genaar van het perceel Steenhoff- straat 5 niet bereid was het perceel beschikbaar te houden totdat de Raad in zijne vergadering van 26 Augustus a.s. tot den huur zou hebben beslo ten. Het groote gemeentebelang om in de gegeven omstandigheden over het perceel te kunnen beschikken voor de huisvesting van gemeentediensten is voor hem aanleiding geweest j.1.Za terdag zoowel den heer Burgemeester als Wethouder Hilhorst te vragen on middellijk tot het huren te beslui ten en wel ingaande 15 September '40 tot 15 Maart '42 voor den prijs van 60,= per maand. Aangezien hierop van alle leden van het College de medewerking is ontvangen, is in dit bijzondere geval buiten den Raad om overgegaan tot het huren van de wo ning op de voorwaarden door den ei genaar P.Man te Tiel gesteld. Spre ker vraagt hierop alsnog de goedkeu ring, terwijl hij tevens de raads voordracht met de credietaanvrage van 250,= voor verhuizing e.d. ter beoordeeling aan de vergadering voor legt. stelt aan de orde de voordracht en het ontwerp raadsbesluit tot ver haal van door de gemeente verschul digde couponbelasting. wijst op de wenschelijkheiddat het terrein, tusschen Ossendamweg en Plasweg, waarop booaen gepoot zijn, wordt schoongehouden. verzoekt toestemming tot het houden van een straat en huiscollecte mid dels verkoop van speldjes op Woens dag 4 September 1940 t/b van suppl. fonds "Zonnegloren". De Insp.v.Pol. heeft geen bezwaar. brengt in behandeling het ontwerp besluit tot wijziging der gemeente- begrooting 1940 No.21/708.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 481