si] iy*. Ui- BESLISSING de ei-| off- perceel de Raad ugustus beslo- g om in r het voor de ten is .1.Za- eester gen on- eslui- ber '40 js van ierop e de in dit aad om de v/o- en ei- Spre- oedkeu- aads- rage .d. ter ng voor- ht en ver- schul- De handeling van den Voorzitter wordt wegens het uitzonderlijke geval alsnog goedgekeurd. De voor dracht en de credietaanvrage wordC&vastgesteld en zil^fen Raad worden aangeboden. Afdeeling en No. V ajx, 3 0IH. Aanmer kingen dat het en zijn, houden e mid- Woens- suppl. v.Pol. ;werp- leente- Worden goedgekeurd en zullen den Raad worden aan geboden. Adressant onder dank voor zijn mededeeling berich ten, dat de oogst staande op het door hem bedoelde terrein als mislukt moet worden beschouwd en dat op dien grond en mede uit finantieel oogpunt het scho houden van den akker wordt achterwege gelaten. aA*. V u or- Toestemming verleend, 'iet ontwerp-besluit wordt goedgekeurd en zal den raad ter vaststelling worden aangeboden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 482