BESLISSING globale lig- ogen an de v.h. .1940 tieve n de van de ding. ng van werk- ngen zeke- eigen- land- Besloten wordt het Bureau te berichten dat momen teel nog niet aan het verzoek kan worden voldaan, doch dat in de naaste toekomst rekening daarmede zal worden gehouden. Met de verdeeling der werkzaamheden gaat de ver gadering accoord. Besloten wordt door tusschenkomst van den plaatse lijken agent bij de firma J.C.J.Knegt en Zonen te Amsterdam een oversluitingverzekering aan te gaan. Afdeeling en No. Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 484