Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 869 Voorzitter stelt voor de heeren A.J.C.Koenders en H.Roelofs, werkzaam op het dis tributiekantoor, m.i.v. 1 September een belooning toe te kennen van 25 per week. 870 Weth.Openb.Werken stelt voor aan den Dir.v.Gem.werken een rapport te vragen omtrent zijn zienswijze t.a.v. het witmaken van de trottoirbanden langs de wegen. 871 Voorzitter stelt voor den heer J.J.Gerritse leider van den distrihutiedienst, o.m, in verband met het behalen van het diploma gemeente-financiën te bevorderen tot adjunct-commies. 872 Voorzitter deelt mede, dat de Inspecteur van het Lager Ónderwijs te Amersfoort telefonisch bericht heeft, dat het wenschelijk is om voor de R.K.School te Soesterberg, wier schoolgebouw door de Duitsche Militaire Overheid in gebruik is genomen, een huis aan den Kampweg (no.46) wordt gehuurd. Bedoeld huis was vroeger verhuurd voor 35,= per maand. De Chr.school te Soesterberg zou in het R.K.Mili tair Tehuis kunnen worden onderge bracht 873 Ver."Floralia" te Soest verzoekt beschikbaarstelling van eeij spaarbankboekje met een bedrag van 10,= voor de best gekweekte plant der aan de leerlingen van de lagere en U.L.0.scholen uitgereikte plan ten. 874 Dir.Registratuur bureau der Ver.v. Ned.Gemeenten bericht, dat hij zal voldoen aan het verzoek om vóór 15 Nov.opnieuw rap port uit te brengen omtrent den stand van zaken aan de Afd.Registra tuur. De Directeur is teleurgesteld in het feit, dat eenige aanwijzinger betreffende een meer doelmatige werh wijze zijn afgewezen, en adviseert alsnog de door hem bepleite maatre gelen te willen treffen. I A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 491