i/faA'- BESLISSING oenders t dis- ptember rnn .werken t zijn en van egen. itse enst len van en te es Aldus wordt besloten, onder bepaling, dat geen over uren meer zullen worden vergoed, tenzij zeer bij zondere omstandigheden naar het oordeel van Burge meester en Wethouders tot toekenning van vergoeding voor overuren aanwezig zijn. Aldus wordt besloten. Afdeeling en No. r van foort at het K.School ebouw verheid j ui s aan i huurd. huurd r.school K.Mili- derge- van een ag van e plant lagere plan- M.i.v. 1 September 1940 wordt den heer J.J.Gerritse bureel-ambtenaar, bevorderd tot adjunct-commies In verband met de omstandigheid dat hij tot nog toe met de leiding van het distributiebureau is belast en de daaraan verbonden werkzaamheden tot volle te vredenheid van het College heeft verricht wordt hem 1 extra periodieke verhooging toegekend. Met nevenstaande huur, welke door het schoolbestuur zelf zal moeten worden aangegaan, wordt accoord ge gaan. Aan het schoolbestuur zal de huur worden ver goed, voorzoover deze niet uit de vergoeding te be talen door de Duitsche Militaire Overheid kan wor den bestreden. Ten aanzien van de Chr.school te Soesterberg zal een zelfde gedragslijn worden ge volgd Aanmer kingen aan het uw rap- den egistra- gesteld i jzinger ige werlj- iseert maatre- Aan den Raad zal de beschikbaarstelling van een ere- diet van 10,= worden voorgesteld. Kennisgenomen. V b u tb- bo 5o-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 492