I Volg num mer 875 876 877 878 879 Afzender of voorsteller G-ed.Staten Korte inhoud Datum Hoofd openb.schooi voor huitengew.1,o te Amersfoort Afd.financien Staatsboschbeheer Utrecht G-ed.Staten Tan de deelen mede, dat de bijdrage over 1938 in de kosten van onderhoud en verbetering van den weg Soest-Soes- terberg is vastgesteld op 7.745,17 waarvan reeds 6.000,= als voor schot is ontvangen. verzoekt te willen bevorderen, dat de kinderen uit Soest, die als leer ling op die school zijn ingeschreven per autobus naar Amersfoort worden vervoerd. Geleide van de kinderen zou niet noodig zi jn. geeft in overweging om in verband me(t de verhooging der telefoontarieven de vergoeding voor het gebruik der telefoon te Hees eveneens te verhoo- gen. De tarieven zijn met ingang van 20 Augustus loc.gespr. 3 interloc.gespr1ekring)6 ct p.3 min 2e 15 3e 30 'r 4e 45 5e 60 De celtarieven zijn voor locale ge sprekken 10 ctvopr interlocale ge sprekken (1e kring) 10 cent en ove rigens het gewone tarief, verhoogd met 10 cent. Het tarief te Hees zou als volgt kunnen worden bepaald: loc.gespr p.3 min 5 ct 1ekring 10 2e 25 3e 40 4e 55 5e 70 zendt inlichtingen omtrent het maken van blokjes voor houtgasgeneratoren. De Dir.v.Gem.werken zendt hieromtren rapport bij schrijven dd.21 Aug.'40, no1508 deelen mede dat het inverband met de voorbereiding van een verordening, regelende de wijze van aanvulling va: gemeente-personeel, op prijs zal wor den gesteld indien, behoudens nood zaak, geen nieuw personeel in gemeenf- tedienst wordt aangesteld. f 'S ti ii ti It II If 11 tt II tt tl tt tl tt tt 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 493