Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 880 881 882 883 884 Dir .vGem .werken Voorzitter DirGem .werken Voorzitter Dir.Gem.werken biedt declaratie aan wegens ten be hoeve van de gemeente gedane voor schotten tot een totaal bedrag van 49,03, t.w.: ten laste v.volgno.439 472 291 630 361 351 585 456 436 445 416 0.65 2,52 5,= 4,65 1,= 0,75 10,35 0,84 1 ,03 11 ,09 11,15 49;ö3 wijst op de billijkheid, dat de En- gendaalschool van hare verplichting om bij te dragen in de kosten van on derhoud der Nijverheidsschool wordt ontslagen. Daartegenover zou alsdan de gemeente de huur, welke zij voor de Engendaalschool betaalt, moeten verhoogen. adviseert over te gaan tot vordering van particuliere terreinen te Soes- terberg voor den aanleg van een schuilloopgraaf vestigt de aandacht op een ingekomen schrijven van het bestuur der Engen daalschool, waarin wordt medegedeeld dat het bestuur het geheele Kasteel tje thans noodig heeft voor zijn scho len voor g.l.o. en u.l.o., zoodat aanspraak kan worden gemaakt op een vergoeding der volledige huur, naar een grondslag van 1000,=, en wel ingaande 1 Sept.a.s. In verband hier mede wordt gevraagd of de werkzaam heden in het gebouw der Nijverheids school thans zoover gevorderd zijn, dat het bestuur kan worden bericht, dat het vóór 1 Sept.a.s. de huur te gen 1 October a.s. zal hebben op te zeggen. zendt prijsopgaven in voor den bouw van 4 schuilloopgraven te Soest

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 495