JL. V BESLISSING Goedgekeurd. Het College besluit op gronden van billijkheid te bevorderen dat de Engendaalschool van haar verplich ting wordt ontheven door maatregelen tot verhooging van het huurbedrag te treffen. Afdeeling en No. Aanmer kingen 1/ Aan den Dir.v.Gem.werken zal worden opgedragen met de eigenaren van de onderhavige terreinen in overleg te treden teneinde te bewerkstelligen dat deze hun terrein in het algemeen belang vrijwillig om niet te^ beschikking stellen. Gehoord de mededeeling van den secretaris dat met he herstellen van de school een aanvang zal worden ge maakt, wordt besloten aan het bestuur van de Engen daalschool in overv/eging te geven de huur van "het Kasteeltje" tegen 1 October a.s. op te zeggen. 1} óJU. V y>c^>ü ETa bespreking neemt het College het standpunt in dat net het oog op de financieele gevolgen niet op deze Prijsopgaven moet worden ingegaan. Met bet maken van ïlloopgraven van gemeentewege zal geen voortgang 3c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 496