Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 885 J.H.Benschop stelt het college voor de verzeke ring van de woningen der woningstich ting Patrimonium bij de Assurantie- Maatschappij "de Nederlanden" van 184-5 met een jaar te verlengen, aangn zien het verschil in premie bij ver zekering bij de fa.Knegt en Zonen ge ringer is dan de kosten van zegel en polis eener nieuwe verzekering. 886 Secretaris Gene raal v.Soc.Zaken doet toekomen een goedgekeurde wacht geldregeling voor de N.V. Koninklijke luchtvaart Maatschappij te 'sGraven- hage met verzoek van gemeentewege hieraan mede te werken. 887 A.Knoops verzoekt ontheffing van de verplich ting tot betaling van den erfpachts canon voor het perceel E no.828, en wel ingaande 1 Juni j.1., daar hij zijn woning op 27 Mei j.1. op last van den Burgemeester zou moeten ver laten. 888 Dir .Staatsboschbe- heer, Utrecht deelt mede, dat t.z.t. een nieuw boschplan voor 1941 zal worden toe gezonden, en dat het aanleggen van verharde wegen niet op den weg van Staatsboschbeheer ligt, zoodat dit werk aan de Nederl .Heidemaatschappij ware op te dragen, waarbij overleg met Staatsboschbeheer gewenscht is. 889 C.Vegter en J.E1- berse,Sinnemapleir 6, Soesterberg verzoeken toestemming tot het houden eener collecte in Soesterberg ten bate van gewonde Hollandsche solda ten. De Insp.v.Politie adviseert afwi jzend 890 Secr.Gen.wnd.Hfd v/d Dep.v.Water staat zendt antwoord op schrijven van B.en W.dd.26 Jan.1940, nr.433, waaruit blijkt dat er geen aanleiding bestaa tot overdracht en verruiming van de Torenstraat over te gaan. Den Hoofd ingenieur-Directeur van den Rijkswa terstaat is echter verzocht over te gaan tot aanleg van vrijliggende rijwielpaden langs het Rijkswegge deelte tusschen Soest en Amersfoort. 891 Ver.v.Ned.Gemeen ten brengt advies uit terzake verzeke ring van personeel bij den luchtbe schermingsdienst

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 497