Datum Volg num mer Afzender of voorsteller zendt een opgaaf van zijn verdien sten over het jaar 1939 963,36). deelen mede geen vrijheid te kunnen vinden om te voldoen aan het verzoek van den raad tot verhooging van de presentiegelden voor het hijwonen van de raads-, afdeelings- en com missievergaderingen. zendt antwoord op het schrijven van Uw College dd.11 Jan.'40, 4e afd. no.4062, betreffende rapport verbe tering van woningen der Woningstich ting "Ons Belang" te Amersfoort. bericht naar aanleiding van het schrijven dd.9 December 1939, 1e afd. no.3980 omtrent de verstopping der afvoerleiding in de school aan de Beetzlaan. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte op een nader vast te stellen datum. De Insp.v.Politie heeft geen bezwaar. deelt mede, dat de premies voor ver betering van arbeiderswoningen ver hoogd zijn tot een max.van 320,= per woning, waarvan of 80,= per woning ten laste der gemeente komt. deelt mede, dat door het overlijden van den heer H.A.Stork, voorzien zal dienen te worden in de vacature van lid van de Oommissie van toezicht op het Lager Onderwijs. Aan den Baad za' een aanbeveling van twee personen moeten worden aangeboden. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte middels den verkoop van speldjes op Woensdag 28 Februari 1940. De Insp.v.Politie heeft geen b e zwaar J.J.MeursSoest G-ed .Staten ir .Gein. werken r.v.Gem.werken ngens Opvoedings est"Valkenheide" arsbergen ger des Heils, .Hendrikkade 49- 1Amsterdam _n.v .Binnenland- sche Zaken

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 49