I ts- e G 5 x ge- aan- ing oor el bon- rkrij- G* hrij- ans n var n ee- sdag- ting e der te h dat r weg 1 n g te t .22, hoe- te- te raar- 'er- >ete- insta- in t den anker. zijn ;hans in- :eker ?stuuï BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkinoen Conform het advies van den -directeur van Gemeentewer- p? ken zal aan G.Muijs een aanschrijving worden gezonden om het getimmerte te sloopen. V Hl? s Adressante zal worden medegedeeld dat de Maatschappij haar toezegging gestand doet, om voor de bovenverdie-u ping een afzonderlijk contract naar een huurwaarde van /•3t= Per week af te sluiten. Het verzoekschrift wordt in handen gesteld van de Com- 1cd) missie Straf verordeningen om advies. Het College is L/^ van zijn oordeel dat het verzoek niet gezegeld behoeft te kennisgenomen. Hl hu Onder de voorwaarden genoemd in het rapport van den J) hirecteur van Gemeentewerken wordt de noodige onthef fing verleend. Voorts zal er de aandacht op worden ge-"* vestigd, dat aan den Rijkswaterstaat het recht van uitweg zal moeten worden gevraagd, zulks ingevolge de v/et tegen lintbebouwing. I U Adressant zal worden medegedeeld, dat deze weg in het lA gewone onderhoud in zoo goed mogelijke conditie zal worden gehouden, en dat voorts een en ander de aan dacht heeft van het College. Aldus wordt besloten. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 4