Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 893 Centr.Verificatie bureau zendt rapport in naar aanleiding van de gecontroleerde jaarstukken 1939 der N.V.Centrale Slachtplaats voor de gemeente Soest. 894 Idem zendt^een rapport in betreffende controle der jaarrekening 1939 van het Gasbedrijf. 895 Incasso-Bank ÏT.V. Amsterdam verzoekt te willen berichten indien voortzetting wordt gewenscht van de fraude-verzekering van gelden voor kostwinnersvergoeding. 896 Dir.Gem.werken brengt nader rapport uit betreffende het ongeval aan wijlen C.Heger over komen. 897 Best.Maatschappe lijk Hulpbetoon zendt een beredeneerd verslag in van zijn verrichtingen in het dienstjaar 1939. 898 Dir.Gem.werken stelt voor een andere-tijdelijke- regeling te treffen inzake de beoor deeling van de bouwplannen door de leden der Schoonheidscommissie en dc daarvoor toe te kennen vergoeding, zulks in verband met het geringe aantal ingediende houwplannen. 899 MevrHPastunink Dijkhuisstr .22 Soesterberg verzoekt verwijdering van vuilnis- hoopen, welke aanwezig zijn in het bosch achter het woningcomplex "Ons Belang" te Soesterberg. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.20 Augustus 1940, no. 1403. 900 DirGemwerken biedt ter behandeling aan een ver zoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en ad viezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 503