V ufycj Otïï ft li y^ 1^*1- .ding jukken jplaats Tende 539 van 1 indien van de in voor ;reff endei ir over ig m it .i jke- Le beoor4 Loor de jie en de >eding, •inge in. lilnis- in het .ex "Ons 'ken Lit bij -0, no. in ver gezeld ;n ad- BESLISSING Kennisgenomen. Een afschrift van het rapport zal worden gesteld in handen van den heer Technisch Ambtenaar bij het Gas bedrijf. De stukken zullen overigens worden gevoegd bij de bedrijfsrekening die voor onderzoek bij de fi- nancieele commissie vertoeft. Besloten wordt de verzekering voort te zetten en de Incassobank te verzoeken of deze kan worden onderge bracht bij een Neder1.Maatschappij. Kennisgenomen. Een afschrift van het rapport zal aar de Incassobank worden toegezonden. Kennisgenomen. Het verslag zal ter kennis van den gemeenteraad worden gebracht. y€ Besloten wordt tot toepassing van de voorgestelde regeling in geval het een of twee zeer eenvoudige plannen betreft. Yoor belangrijke objecten zal tot het houden van een vergadering moeten worden overge gaan. Indien minder dan 3 eenvoudige plannen ter beoordee ling zijn ingekomen, wordt een vergoeding van 2,5C voor één of beide plannen voldoende geacht. Besloten wordt het bestuur van de Woningstichting "Ons Belang" in kennis te stellen met de ingekomen klacht en dit bestuur te verzoeken de bewoners van het woningbouwcomplex uit te noodigen geen vuilnis meer te deponeeren achter hunne woning, doch dit mede te geven aan den vuilnisophaaldienstVoornoemd bestuur zal tevens worden verzocht voor opruiming van de aanwezige vuilnishoopen te doen zorgdragen. Gelet op het advies van Bouw-en Woningtoezicht dd. 30 Augustus 1940, no.38, wordt besloten de aanvrage no.1/1667 in te willigen. Afdeeling en No. V 30 jj Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 504