ei I Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 901 902 903 904 905 G.H.Assink/ hoofdagent van politie IrJ.G.E.Gijzen, te Soest Hoofd o.l.school Kerkebuurt Dir.v.Gem.werken Houtvester bij het Staatsboschbeheer Utrecht deelt mede dat hij gedurende de maand Augustus 1940 geene inkomsten heeft genoten. vraagt prijsopgave van de navolgende perceelen grond gelegen in het com plex 't Hart perc.no.6 a/d Nachtegaalweg groot 623 M2 (thans nog 625 M2; perc.no.8 a/d Vinkenweg groot 590 M2 perc.no.33 a/d Pelikaanweg groot 785 M2 (thans nog 965 M2) perc.no.44 a/d Alb.Hahnweg groot 840 M2 (thans nog 815 M2) perc.no.45 a/d Leeuwerikweg groot 355 M2 Se gronden zullen worden bestemd voo: het bouwen van landhuizen. verzoekt van de 4 lokalen, welke ni geverfd zijn, de vrij ernstig bescha digde muren te sausen. Voorts wordt er de aandacht op gevestigd, dat het hek voor den tuin van het woonhuis stuk is. bericht naar aanleiding van het ver zoek van G.G.Hol om met hem een rui ling te treffen inzake het aan de Beukenlaan gelegen perceel, kad.be kend als sectie H no.5916, groot 675 M2. Geadviseerd wordt den heer Hol te berichten, dat de gemeente niet bereid is den grond door hem na de vaststelling van het uitbrei dingsplan aangekocht te ruilen of aa:i te koopen. vraagt of het College zich er in be ginsel mede kan vereenigen, dat de in zijn schrijven genoemde plantsoenefi worden verkocht, daar zij anders te oud en onbruikbaar worden. De totale waarde dezer plantsoenen bedraagt plm. 154,=. 906 MevrSEAlving- Bree

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 507