V %h i BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen de .komsten .volgende et com- groot "b ;root jroot groot itemd voot relke niei .g bescha- ;s wordt dat het >onhuis het ver een rui-j, lan de kad.be- j ;root m heer aeente )r hem litbrei- Len of aa:i 3r in be- dat de Lantsoenet iders te De totale iraagt it ervoor-t louders- 1 advi- I schrijving' kennisgenomen. Tot uitbetaling van het wachtgeld kan worden overgegaan. De prijzen voor de perceelen 6 en 8 worden bepaald op 3> per M2, de prijs voor perceel 45 op 2,75 per M2T.a.v. de perceelen 33 en 34 wordt besloten voorloopig niet tot verkoop over te gaan. Beide aangelegenheden zullen bij de behandeling van de begrooting voor 1941 worden bezien. Daarbij zal rekening worden gehouden met de noodzakelijkheid het hek achteruit te plaatsen in aansluiting op de ook bij andere perceelen voorziene verbreeding van den Rijksweg. Aan den Dir.v.Gem.werken zal voor beide werkzaamheden prijsopgave worden verzocht. Conform het advies van den Dir.v.Gem.werken wordt besloten. V 31V< fJi- V mW. Het College kan zich in beginsel met dezen verkoop vereenigen. V> Jr Aan den eigenaar zal een aanschrijving worden ge richt i? V yta(

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 508