Volg num mer 907 908 909 Afzender of voorsteller Datum DirGem.werken DirGem.werken Weth.Hilhorst 910 1e Afd.ter Secre tarie 911 H.Altena, Soest 912 De chef van de Afd.Sociale Zaken Kort e mnoui deelt mede, onder overlegging van een "brief van den Inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht, dat door een der leden van het personeel werkzaamheden worden verricht, waar toe door hem geen opdracht is ge geven en verzoekt te mogen vernemen of het College zijn inzicht deelt, dat zulks niet door hem kan worden gedoogd zendt prijsopgaaf van de firma van Breukelen en Meuffels voor het in orde maken van den tweeden ingang van de schuilloopgraaf aan de Mo lenstraat deelt mede dat het zijn aandacht heeft getrokken dat momenteel geen voortgang wordt gemaakt met de werk zaamheden voortvloeiende uit den afstand van gronden door eenige eigenaren langs de van Weedestraat. biedt ter vaststelling aan het ont werp der aan Jhr.C.H.van den Brande- Ier ingevolge de Hinderwet te ver- leenen vergunning tot het oprichten van een zagerij en het daarin plaat* sen van een electromotor van 3 B.K.j dienende voor de aandrijving van eeij cirkelzaag in een bestaande berg plaats aan de Bartolottilaan. verzoekt in aanmerking te mogen ko men voor het pachten van het jacht- recht voor het seizoen 1940/194-1 opi een terrein van de gemeente tusschei) de W.A.Hoeve, den locaalspoorweg en het terrein van den heer Insinger. deelt mede, dat de werklooze arbei der G.v.d.Kolk no.830, die rijks- steun geniet, is aangezegd, dat hij in aanmerking komt voor plaatsing in Duitschland. Betrokkene moest Vrijdag 30 Aug.j.1# Naar Duitschland vertrekken, doch is niet op komen dagen, zoodat aan genomen kan worden, dat hij passend werk geweigerd heeft, in verband waarmede hij van verdere steunver- leening zal moeten worden uitgeslot

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 509