dien- 3,36). kunnen verzoek -an de fonen i c om- ren van afd verbe- igstich- Drt het 1 e afd ng der an de rli jden zien zal ;ure van .■zicht op i Raad za' •sonen u honden .1 verkoop Februari ft geen t houden er vast .Politie voor ver- igen ver- 320,= 80,= per Lt e komt Kort verslag van de bespreking tusschen B.en W. en de Hoofd Ingenieur van den Rijkswaterstaat gehouden in de vergadering van 19 Januari 1940. Voorzitter: Mr.A.L.des Tombe. Secretaris: J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de beide Wethoudersalsmede de Technisch Ambtenaar bij den Rijkswaterstaat de heer Kuiper. De Voorzitter deelt mede, dat het College wenscht over te gaan tot de voorbereiding van den grondafstand noodig voor de verbreeding van de van Weedestraat, deel uitmakende van den rijksweg. Door den Directeur is een begrooting opgemaakt met een eindbedrag van 18000,=, doch deze begrooting is niet samengesteld op grond van de eischen welige de grondeigenaren zullen stellen. De heer Bakker meent dat de uitkomst van de be grooting globaal genomen niet slecht is, aangezien dezel neerkomt op een kosten van 15,= per M1 Mocht blij ken dat de kosten hooger moeten zijn dan is wellicht het Rijk genegen een hoogere bijdrage dan 7,= per M1 te geven, omdat van rijkswege de verbreeding van den weg zeer wordt toegejuicht. Weth.Gasille zegt, dat het de bedoeling is twee ambtenaren te belasten met de onderhandelingen met de grondeigenaren. Als deze onderhandelingen gunstig ver- loopen dan zou de voorioopige begrooting gewijzigd kun-| nen worden. Hij zou het dan gewenscht achten dat die gewijzigde begrooting critisch beschouwd werd door Rijkswaterstaat. Hiertoe bestaat alle reden, ook omdat het rijk in de kosten bijdraagt. De heer Bakker kan zich met dezen gang van zaken zeer wel vereenigen en doet de toezegging de begroo ting te zullen onderzoeken zoodra deze te zijner be schikking is. Hij beveelt spoed aan met het oog op de weersomstandigheden. Stelt men de onderhandelingen uit tot in het voorjaar, dan zijn de eigenaren te veel ge hecht aan hun tuintjes. Haar sprekers oordeel dienen dej onderhandelingen met 14 dagen beëindigd te zijn. Het College doet de toezegging de meeste spoed te zullen betrachten. Vervolgens deelt de heer Bakker mede, dat de ver breeding van de Torenstraat bij hoogere instantie be zwaren ontmoet. Hij is thans bezig met een plan om de Kerkstraat te verbeteren en van een rijwielpad te voorzien. Het College blijft deze oplossing niet gewenscht achten aangezien alsdan de gevaarlijke punten bij het oversteken blijven bestaan. Dan wordt gesproken over de noodzakelijkheid van het verkrijgen van een rijwielpad achter de boomen langs de geheele Birkstraat In

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 50