v \?M, BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Het College acht het in beginsel onjuist dat aan een ambtenaar van ondergeschikten rang werkzaamhe den v/orden opgedragen buiten het betrokken hoofd van dienst om. In het onderhavige geval waren geen werkzaamheden opgedragen, maar was aan den betrok- ken ambtenaar een oordeel gevraagd over een sport- aangelegenheid waaraan de beschouwing van een'ter rein was verbonden. G-een opdracht was dezen ambte naar gegeven werkzaamheden in zijn vrijen tijd ('s avonds na 5 uur) te verrichten. Hem was wel op gedragen geheimhouding te betrachten. Het College gaat met de opgave accoord. Bij den Dir.v.G-em.werken zal er op worden aangedron-, gen dat ten spoedigste wordt overgegaan tot uitvoe ring van bedoelde werkzaamheden bij de eigenaren die hun grond hebben afgestaan. Het ontwerp wordt vastgesteld. W <Ur v Besloten wordt den Raad voor te stellen het jacht- recht op het onderhavige terrein voor den tijd van een jaar aan adressant te verpachten tegen een pachtsom van 20,=. Hiervan zal aan adressant be richt worden gezonden. Kennisgenomen. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 510