Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 913 Weth.G-asille stelt voor,om aan alle Hoofden van dienst en aan al degenen,t.a.v. wie de kosten van telefoonaansluiting komen ten laste van de gemeente,te verzoeken zooveel mogelijk bezuini ging op de gesprekken toe te passen, zulks in verband met de verhooging van de telefoontarieven. Indien zulks eenigszins mogelijk is moeten de zaken schriftelijk worden behan deld. 913a Voorzitter verzoekt goed te keuren,dat ten be hoeve van den luchtbeschermings dienst te Soest worden aangesteld 4 bezoldigde personen, die voortaan elke nacht dienst zullen doen voor controle op een behoorlijke verduis tering. Door invoering dezer rege ling is een betere controle te ver wachten, dan dat deze geschiedt door hen,die uit de burgerij zijn inge deeld bij de verduisteringsploegen, terwijl voorts aan de tot dusver geldende regeling vele bezwaren wa ren verbonden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 511