Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 914 915 916 917 918 919 G-ed .Staten van Utrecht Afd.Financiën FaCWVe enendaal en Co, Soest Best.Woningst "Patrimonium" Soest C.v,d.Bremer Middelwijkstr .8 Ver ,v.lied .Gemeen ten doen de goedkeuring toekomen van het werkverruimingsobjectaanleggen var schuilloopgraven te Soesterberg. Aar de toezegging is de voorwaarde ver bonden, dat het gemeentebestuur ziel met den Inspecteur der luchtbescher ming in verbinding stelt omtrent het overdekken en bekleeden der loopgra ven. verzoekt te mogen vernemen of ten aanzien van het schoonhouden van het kantoor van den gemeente-ont vanger een overeenkomst met de echt' genoote van den gemeente-bode kan worden opgemaakt tegen gelijke voor waarden als voor H.Oosterkamp gol den. zendt in een taxatierapport betref fende het in de woning van den bode aanwezige linoleum en de lancaster rolgordijnen. geeft in antwoord op het schrijven van burgemeester en wethouders dd. 12 Aug.j.1. een nadere uiteenzetting aangaande het onderhoudsfonds verzoekt toestemming tot het sloopei. van een serreaangebouwd aan zijn woning. Rapport v .d .Dir .v .Gem.werker dd.30 Aug.1940 is bijgevoegd. deelt mede, dat m.i.v.1941 voor het gebruik van den code van het regi stratuurbureau der Vereeniging door Gem.werken een bedrag van 15,= is verschuldigd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 515