BESLISSING Aan den Dir.v.Gem.werken zal opdracht worden ge geven met spoed een plan met kostenbegrooting in te zenden met betrekking tot het aanbrengen eene eenvoudige overdekking en bekleeding der loop graven. Aan de echtgenoote van den gemeente-bode zal worden gevraagd of zij tegen gelijke voorwaarden als voor H.Oosterkamp golden tot het schoonhou den der lokaliteiten bereid is. Afdeeling en No. Besloten wordt: a. gelet op het terzake in 1934 door den gemeen teraad genomen besluit, de rolgordijnen en het linoleum van T.Beuzel over te nemen tegen de geschatte waarde van 20,=. b. aan T.Beuzel te berichten dat hij, nu hij den gemeentedienst met pensioen heeft verlaten en niet meer woonachtig is in het perceel Steenhoffstraat 6, geen recht van toegang meer heeft tot de bij dat perceel behoorende tuin. Besloten wordt aan het bestuur te berichten dat het Ooilege gedwongen is zijn goedkeuring te hechten aan het reeds uitgevoerde schilderwerk, doch dat het zijn ontstemming moet uitspreken over het feit dat vooraf geen toestemming voor deze uitvoering werd gevraagd. De gevraagde toestemming wordt verleend onder de door den Dir.v.Gem.werken voorgestelde voor waarden. kennisgenomen. Het bedrag zal bij de begrooting 1941 op den post "schrijf- en bureaubehoeften enz.van Gemeentewerken" worden geplaatst. Aanmer kingen 7 i 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 516