I 1 li 'Vri I <f*v Volg num mer 920 921 922 Ver."Floralia" te Soest Het Best.der Won. st."0ns Belang", te Amersfoort DirGem.werken 923 924 925 926 u u Afzender of voorsteller Dir.Gem.werken Voorzitter Voorzitter Voorzitter Datum Korte inhoud verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor de Floralia- tentoonstelling op 4, 5 en 6 Septem ber 1940. zendt in de exploitatie-rekening de zer woningstichting voor het complex van 78 woningen te Soesterberg over het expl.jaar 1939/'40. deelt mede dat hij van den Ontvanger der Registratie en Domeinen te Amers foort telefonisch bericht heeft ont vangen dat de koop van een partij steenpuin aan de Kleine Melm thans doorgang kan vinden. zendt prijsopgaven in voor de werk zaamheden aan het perceel Steenhoff- straat 6. deelt mede dat de agent van politie de Bruin te Soesterberg een tegemoet koming heeft gevraagd in de door hem gemaakte kosten, veroorzaakt door de om gezondheidsredenen noodig geble ken afwezigheid van zijn gezin in verband met het luchtgevaar waaraan Soesterberg is blootgesteld. stelt voor het aan den heer Couturier te Soesterberg verstrekte voorschot op de van Duitsche zijde te betalen vergoeding voor het gevorderde thee huis "Soesterdal" met 25,= per maand te verhoogen tot 125,= per maand doet enkele mededeelingen met betrek king tot de inschakeling van perso neel van den Opbouwdienst bij den luchtbeschermingsdienst o.m. met be trekking tot de legering en de voe ding van manschappen te Soesterberg. I 1,1» «i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 517