■makelijk- .lia- i Septem- ming de- complex 'Tg over )ntvanger te Amers. ieft ont- iartij 1 thans .e werk- eenhoff- politle tegemoet' door hem door de geble- iin in waaraan Gouturie]1 orschot etalen de thee- per per t betrekt perso- j den met be de voe- terberg. BESLISSING De gevraagde vrijstelling wordt verleend, Kennisgenomen. De stukken zullen worden toegezonder aan het Departement. Kennisgenomen. Het verschuldigde bedrag ad 172,50 zal ten spoedigste op de postrekening van dien ont vanger worden bijgeschreven waarna met het puinver- voer kan worden aangevangen. De Directeur wordt gemachtigd het schilderwerk op te dragen aan W.van Doorn te Soest voor de som van 680,= en het wit- en metselwerk aan C.Uyland voor een bedrag van 62,=. Kaar aanleiding van de besprekingen zal door den Voorzitter worden overwogen over te gaan tot toe kenning van een gratificatie aan de agenten de Raadt en de Bruin te Soesterberg voor de aldaar dooj: hen bewezen buitengewone diensten, zulks voor ieder tot de helft van het op volgnummer 362 der gemeente begrooting tot dit doel uitgetrokken bedrag. Aldus wordt besloten. Door de N.V.Soesterdal zal evenwel een akte van cessie moeten worden geteekend t.a.v. de door de Duitsche Weermacht te betalen vergoeding, voorzoover het door de gemeente ver strekte voorschot betreft. Yan^ deze mededeelingen wordt kennisgenomen. Weth. ^a^ille zal zich zoo spoedig mogelijk in verbin ding stellen met makelaar# Ir.J.G.F.Gijzen terzake van het huren van een huis voor legering van per soneel van den dienst te Soest. Afdeeling en No. Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 518