'y ambt swo- aogen vei dat niet g, doch xceel Tijgen n het pei ve rr icii- engen ter lz der ;eel een 1 maken. aard en q innemeni| deze ge- adviseert' der voor- ,et houden van 2J t/| 't geen be^ iet houden 't geen be let houden ig op Za pt 1 940._ ft geen "be BESLISSING Het van College V/elij ■G de h'-eft er geen bezwaar tegen dat ae heer ambtswoning op 1 nov.a.s. verlaat, in- aien hij bereid is de verschuldigde huur voor de ambtl woning tot 1 hec.a.s. te betalen, die betaling van de huur tot 1 Jan.19 wethouder Gasille 41 wensent, kan zich met het besluit van ring niet vereenigen. ae meerderheid der vergade- ïen aanzien van de onderscheidén versoeken -wordt be- sloten als volgt; a. aan den directeur van Gemeentewerken zal worden opgedragen een onderzoek in te stellen naar net perceel Kampweg 46 in verband net de vraag of ver lichting noodig is. Hierbij ware rekening te hou den met de (huitsche) wintertijd; b. het College heeft in beginsel hiertegen geen be zwaar c. het College zal niet tot het aoen maken van een onderkomen van gemeentewege overgaan daar dit eer ongewenscht precedent zou scheppen ten aanzien van andere scholen. Evenwel zal worden nagegaan of de in ue onmiddellijke nabijheid gelegen openba re schuilloopgraafdie, voorzoover het College bekend, door een binnenweg gemakkelijk is te be reiken vanuit net perceel no.46, niet mede voor de school zou kunnen worden dienstbaar gemaakt. Over de punten a,b. en c. zal een rapport van den Directeur van Gemeentewerken onder gelijktijdige over legging van een kostenbegrooting worden gevraagd. De gevraagde vergunning wordt conform het advies var: den Inspecteur verleend. De toestemming wordt verleend De toestemming wordt verleend. de toestemming wordt verleend mits de collecte we wordt uitgesteld in verband met de kation.Reclas ingsdag ee- Afdeeling en No. iz s- /- Oufcl - -7iy4- J~é/ ré o. Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 524