Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud J.C.J.Knegt en Zo nen, Amsterdam. Incasso-Bank K.V, Amsterdam R.K.Kerkbestuur te Soesterberg. -Directeur Staats bos chbehe er Ut reet. t Directeur van Ge meentewerken. Voorzitter Gemeente-Secreta ris deelt mede dat met betrekking tot ae stormverzekering van het natuurbad een garantieverzekering kan worden gesloten voor één jaar, waarvan de kosten ƒ.8,25 bedragen. deelt mede, dat de loopende verzeke ring tegen wettelijke aansprakelijkliei bij de ülaat- tegen een premie van ƒ.128,10 per jaar bij IÓ5OO inwoners. kan worden schappij Zürich overgesloten deelt mede, dat de strook grond aan de Ver 1 .Tempellaan blijft afgestaan op dezelfde condities als weleer ge maakt op hoop dat de omstandigheden weer eens veranderen. doet toekomen een plan voor uitvoe ring van werkzaamheden in werkver ruiming in de gemeentelijke bosschen (Boschplan 1941) en een plan betref fende uitgaven in de bosschen zonder rijkssubsidie zendt, onder m-ededeeling dat deze zaak door hem als afgedaan wordt be schouwd, retour, het schreven van het hoofd van den Lucntbeschermings- dienst dd26 April 1940 betreffende den aanleg van scnuilloopgraven vraagt machtiging om voor de contro le van de verduistering een viertal bezoldigde nachtwachten te mogen aan stellen, tegen een belooning van 18per week. vraagt machtiging om zoo noodig ee- nige schrijvers aan te nemen in ver band met de uitreiking van identi teitsbewijzen aan de inwoners der ge meente boven 15 jaar, zulks tegen een belooning van ƒ.17,50 per week.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 525