ff*- 2 7J uitvoe- ^xkvex- oosschen 1 betxef- m zonder b deze voxat be- sn van rermings- bxeffende 3 contxo- viextal nogen a;.;.- van ex weeic. BESLISSING kan. de Incassobank zal worden bericht dat het Colle- ;e de voorkeur bl^ft geven aan een verzekering eej ebexlandsche Maatschappij» I)e Incassobank zal woxden .xzocht te bexichten of zij de vexzekexing niet bg en hedexlandsche Mij. kan ondexbxengen. als volgt; "indien de bouw re Tehuis tex plaatse tot ïot het sluiten van deze vexzekexing woxdt besloten. iet xaadsbesluit ad. 25 Juni 1940 .oedkeuxing woxden ingezonden na j no «1199 zal tex anvulling ondex II van het genoemde Militai .tand nomt behoudens enkele kleine opmexkingen, die nadex doox .ethoudex Gasille zullen woxden tot oplossing gebxac. -/oxdt besloten het hoscnplan in te zenden aan de be voegde instanties met het vexzoek de vexleening van ubsidie wel te willen doen gescnieden. ennisgenomenA^n het ixoofd van den -zucht be s chexmini iienst zal mededeeling van het standpunt van B.en .orden edaan. de gevxaagde machtiging woxdt verleend de gevxaagde machtiging woxdt verleend. Afdeeling en No. - s- Aanmer kingen <j)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 526