Volg num mer 943 944 945 946 948 Afzender of voorsteller inisterie van Wa- terstaat Ver .Vrijwillige Brandweer van Soes terberg. Directeur van Ge meentewerken Afdeèling financië n< Commissie Gasbedr^ Directeur Staats- boschbeheer Datum f Korte inhoud d?elt mede dat liet Bijk bereid is tot iiet verleenen van' bijdragen in de kos ten van verbreeding van de Van Weede straat jerzoekt een beslissing of thans reeds kan worden overgegaan tot aan koop van 250 M. vlasslang en 5 stel Storzkoppelingen voor een bearag vai v«ö91,29, waarvoor op de ingediende ontwerp-begrooting voor 1941 genoema bedrag is geraamd. De betaling zou in 1^41 kunnen geschieden. advifseert het Colle0e, zich schrif- telgK in verbinding te stellen met het College van den Sem te Amersfoor terzake van het schoonhouden van de slooten langs de Stadnouuerslaan. verzoekt te willen beslissen waar verantwoord moet worden het van De fensie ontvangen bedrag groot j -2500,= wegens schadeloosstelling voor gevorderd zand uit ue zander^ aan de Sparrenlaan. verzoekt te bevorderen dat de door het Gasbedrijf te betalen retributie vervalt en een Wijziging van de be- heersverordening voor te stellen in dien zin, dat j&a r 1^ vast be- uit0ekeei ijhs een drag aan de 6emeente worat terwijl ae meerd-ere winst in een ver nieuwingsfonds zou Kunnen worden ge stort. Van de reserve voor verliezen ad j .50.000,= zou de helft in het vernieuwingsfonas Kunnen woraen ge stort deelt mede dat geen bezwaar bestaat tegen het vellen van dennenbosch enz bij net Berkenlaantje en 1 kastanje 0 5 linden bij het gemeentehuis, zulks onder voorwaarde dat naast het ge meentehuis nieuw passend plantsoen wordt aangebracht vóór 1 Januari IJ4 terwijl de 5*50 li.A. dennennout bij he Berkenlaantje op 1 Januari 1944 aocr nieuwe beplanting moet zijn vervangen v k-J'% 1. «t n l "l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 531