J k' My. I BESLISSING Ja V SL\|. tf'aU- i? Ja. V Afdeeling en No. Aanmer kingen :eid is tot i in d e kom Van ei/eedf.. Afschrift van het schrijven zal worden gezonden aan I ren hire.teur van Gemeentewerken en de afdkinancië met verzoek bij het opmamen der declaraties met den inhoud van dit schrijven rekening te houden. thans in tot aan- en 5 stel •eürag van .ngediende 41 genoemG .ling zou besloten wordt slechts machtiging te verleenen voor den aankoop van 100 11e oer vlasslang en 2 stel ütorz koppelingen. cii schrif- llen met Amersf oor; en van de rslaan rot net College van den Eem zal een desbetreffende aanschrijving worden gericnt. en waar t van Je- oot stellin^; zander^ ..et bedrag zal moeten worden verantwoord op den 0e- „onen dienst-r roor aen directeur van Gemeentewerken .al een rapport moeten worden ingezonden omtiexit de wegen die tengevolge van net zandrijden vernield of ueschadigd zijn en herstelling dringend noeüig neb- oen. ha ontvangst van dit rapport zal aan het bedra ■en bestemming worden gegeven. S de door etributie a de be tellen in vast be- uitgekeeij i een ver-l worden ge-1 verlieze;.! in het 3raen ge- 1 ^an ae Commissie Gasbedr.jf zal, gemotiveerd overeen komstig net door den chef der 4e afdeelinö uitge bracht rapport, worden oericnt aat het College tot net nemen van de voorgestelde maatregelen geen vrij- I neid kan vinden. L/f oJtT- c bestaat 1 ïbosch enz 1 castanje 0 Ls, zulks 1 het be- .antsoen 1 inuari 13^1 iOut bij he' l 1 943 aoor 1 vervangen 1 Afschrift zal worden gezonden aan den .directeur van Gemeentewerken. Aan den heer noutvester bij het itaatsboschbeheer zal worden bericht aat net Colle cte met de voorwaarden accoord gaat en tot het uit voeren van bedoelde werkzaamheden heeft besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 532