Volg num mer 94. Ver .Vrijwillige Brandweer Boester- berg. 950 geenngs commis sa riaat voor den we- iexopbouw. 951 Ü.V. v/h van kreu kelen en -Ie uffels. 952 Bestuur der otich- ting Sngendaalscho 953 954 Afzender of voorsteller Datum 1e afdeeling. A.J.Hartjens. Stad houderslaan 39, Soest Korte inhoud )L vraagt machtiging voor aen e mater: drag van 16510. van diverse materialen tot uanüoop een be- zendt de goedkeuring in voor de uit voering van de boerderij van ü.Butze laar, Groote Lelmweg 31» fe Birec- teur van Gemeentewerken rapporteert dd. 10 Sept.'40 dat door Butzelaar nog geen bouwaanvrage is ingediend. deelen mede dat zij hun personeel, ii de veronderstelling dat hun den bouv van schuilloopgraven zou worden ge gund, niet nebben ontslagen. Verzoe ken meae te deelen: a. waarom de bouw van loopgraven niet wordt voortgezet en b. wat met hun personeel moet ren. e oeu- deelt mede overeenkomstig het ver zoek van 27 AUg.'40,1e afd.no.3124 de "Binckhorst" tegen 1 üctober a.s te hebben opgezegd. Voorts wordt be richt, dat er op gerekend wordt, da de lokalen in de Xujverheidsschool te gen dien datum weer in orde zijn ge bracht, zoodat de lessen daar begin Üctober a«s. weder kunnen beginnen. stelt voor, zulks op verzoen van de Arbeidsinspectie, de voorwaarde on der f. van de ontwerp-hinderwetver- gunning voor dhr.v.d.Brandeler te Soest aan te vullen als volgt; "Zulks onder bepaling dat ter voldot ning aan art.yü van net Veiligheids besluit aan de Oostzijde van de berg plaats een raam ter grootte van 40 dM2 geopend zal kunnen zijn, verzoekt geheele of gedeeltelijke on heffing van de bijdragebetaling ad .4,= per week voor zijn dochter in "Zon en Schild". Be chef van de afdeeling Sociale Zat ken adviseert als volgt: Uit het ra|{ van den controleur blijkt, dat voor ontheffing of verlaging der bijdrage geen grondige redenen aanwezig zijn* wel wordt het niet mogelijk geacht de bijdrage over April t/m Aug. alsnfê in te vorderen, bijdrage ware va£

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 533