fi v J BESLISSING Afdeeling Aanmer en No. kingen De machtiging wordt verleend, met dien verstande dat in plaats van kernlederen helmen moet worden overge gaan tot aankoop van stalen helmen. Je verleende goedkeuring zal worden uitgereikt, ter wijl H.Butzelaaz overeenkomstig net advies van den Dl zal worden aangeschreven. h- recteur van Gemeentewerken U9 oM. V mVs. Besloten wordt te berichten dat: a. op deze vraag niet wordt ingegaan, daar het Colle ge geheel vrij is in het nemen van beslissingen na aanleiding van ingekomen opgaven; nimmer is oedongen dat degenen inzonden hun personeel in dienst zoodat dit in het onderhavige ge-t door de gemeente die prijsopgaven moesten houden, val geheel op eigen risico is gebeurd Volgens dat het verkregen inlichtingen laat het zich aanzier schoolgebouw op 1 üctober 1940 genoegzaam zijn hersteld. Evenwel verdient net aanbeveling om, teneinde een speling van enkele dagen te verkrijgen, de herfstvacantie op 1 üctober te aoen aanvangen. Conform het advies van den .directeur van Gemeentewe: ken wordt besloten tot aanvulling c.q_. wijziging van voorwaarden f. en g. Be bijdrage wordt met ingang van 1 vastgesteld op >'.200,= per jaar. September 1940 arV tv V tïlH I* 3/^t J Zc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 534