Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 955 Staat sboschbehe er 956 957 Af d.Soest v/d ITed, Ver.tot besch.v. dieren J.W.v.d.Hee ,Birk- str.95» Soest 958 Techn.Ambtenaar v/h Gasbedrijf 959 Gascommissie 960 Ben W.van Baarn wijst op de wenschelijkheiddat vanwege de gemeente wordt overgegaan tot het aanschaffen van een of twee houtgaswagensVoor een en ander zal een houtgasgenerator moeten worden aangevraagd. De Dir.v.Gem.werken wijst bij schrijven van 16 Septem ber eveneens op de transportmoei lijkheden en stelt voor over te gaan tot aankoop van 2 paarden. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte op 4 October 1940 (Dierendag) De procureur-generaal heeft geen bezwaar verzoekt ontheffing van het bepaal de in artikel 25» 4e lid der Bouw verordening voor den aanbouw van een garage groot 5.85 x 7.75 M aan een bestaande garage op het kad. perceel sectie G no.2514 aan de BirkstraatDe Dir.v.Gem.werken ad viseert afwijzend dd.12 September 1940. zendt antwoord op schrijven van Bur gemeester en Wethouders dd.9 Juli 1940, 4e afd.no.2516, betreffende de plaats gehad hebbende controle van kas en administratie over het 1e kw,1940 en doet tevens voorstel len ten aanzien van de scheiding van technisch- en kasbeheer van het bedrijf. deelt mede, dat bij haar twijfel be^ staat over de vraag of nog goedkeu ring moet worden gevraagd op het B.en W. besluit van 8 Juni 1940 waarbij o.m. werd bepaald dat geen vastrechtovereenkomsten meer zullen worden aangegaan enz. deelen mede zich te kunnen vereeni gen met een permanente doorverbin ding der buizennetten van Soest en Baarn, en verzoeken het noodige te verrichten voor de totstandkoming eener overeenkomst.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 537