Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 961 Dir .G-ern. werken 962 lem.secretaris 963 DirG-ern.werken deelt mede dat door de 7/ed .K.Roozen- daal-OttSoesterb.straat 69 geen gevolg is gegeven aan de aanschrij vingen van 12 Juni en 1 Aug.1.1.be treffende de verbetering van de drinkwatervoorziening in dat perceel Adviseert ofwel over te gaan tot on bewoonbaarverklaring ofwel tot aan sluiting aan het waterleidingnet van gemeentewege op haar kosten. biedt ter vaststelling aan eene de claratie van ten behoeve der gemeen te bij voorschot gedane uitgaven tot een totaal bedrag van 199»94, waar van komt ten laste van volgno: 276 3,= 361 1 277 2,95 365a" 76,29 282 8,80 464 1 286 47,50 499 "1 309 24,= 579 0,45 313 4,= 585 2,95 315 9,= 604 8,85 334 1 633 3,15 658 5,= Totaal 199,94 biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning, verge- zled van de noodige teekeningen en adviezen. J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 539