Volg num mer 98 99 - M Afzender of voorsteller Datum Dir.Gem.werken Directie P.U.E.M. Korte mhou j "brengt rapport uit omtrent een twee- j tal offertes aangaande een centrale I verwarming van de broeikassen op het terrein van Gem.werken. De Commissie j Openbare Werken brengt terzake advies uit zendt voor het te bouwen transformator' station op Nieuwerhoek een bouwplan, teekening in drievoud en een situatie- teekening. Een accoordverklaring be treffende de geraamde kosten van den bouw, grondaankoop enz. wordt uiterlijk 5 Februari a.s. tegemoetgezien. Weth.Gasille deelt mede, dat de Hoofd Ingenieur van den Rijkswaterstaat het bij nader inzien meer gewenscht acht, dat alle kosten verbonden aan het af breken van het bestaande kabelhuisje en het bouwen en opnieuw inrichten van het nieuwe, alsmede het aankoopen van den grond met transportkosten door het Rijk aan de gemeente worden uitgekeerd en de gemeente de bedragen voldoet aan de P.U.E.M. De Voorzitter heeft daartegen geen be zwaar, mits in de overeenkomst met het Rijk duidelijk wordt vastgelegd, dat de werkelijke kosten aan een en ander verbonden, door het Rijk aan de gemeen te wordt betaald, zoodat bij eventueel stijging van de materialenprijzen de gemeente geen risico heeft. Overee: Werken Smit rekeni: kunnen 'Wet hou Beslot 1e. Aa te vo de ka de ze De Mi me pl st 2e, M f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 53