Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 972 913 974 975 976 977 978 Dir.Gem.werken 1e Afdeeling TConingst"Ons Be lang" Dir.Gem.werken Distr.hoofd v/d Arbeidsinspectie Hfdopz.Ned.Heide My, A'foort Weth.Gasille Korte inhoud verzoekt daarmede voor zooveel noo- dig rekening te houden. zendt in een staat van de noodzake lijke verhoogingen van de post "on derhoud wegen" op de begrooting 194' tot een totaal van 3184,=. biedt ter vaststelling aan het ont werp van een aan O.H.van Brummelen, Kerkstraat 13 te Soest te verleenen vergunning voor de oprichting van ee brood-koek-en banketbakkerij in het perceel Koninginnelaan 21kad.bek. sectie H no.4509 en het daarin plaat sen van een electr.oven en 2 elec- tromotoren. rapporteert omtrent de verwijdering van vuilnishoopen in het bosch ach ter hare woningen te Soesterberg en omtrent het maken van een schuilkeh der door G.Pastunink. Omtrent eerstbedoelde aangelegenheid wordt door den Dir,v.Gem.werken be richt gezonden. adviseert aan de P.U.E.M.opdracht te geven tot het leggen van een laag- spanningskabel vanaf het transforma torhuisje Nieuwerhoek langs de Ko ninginnelaan tot aan het perceel Ko ninginnelaan 21 deelt mede dat het hem toegezonden ontwerp van de aan Jhr.v,d.Brandeler te verleenen vergunning voor de op richting van een zagerij voldoet aan de eischen bij de Veiligheidswet geste|i adviseert het voor de uitvoering van het plan wegen en bermen 1940 benoo- digde grint aan te koopen. stelt de vraag of het geen aanleidin verdient een molestverzekering te sluiten voor ae eigendommen, gebouwep enz. van de gemeente. Het Colli postevi hetwelk de zand Aan den 1 ziging v; Het ontw< Kennisgei kelder z? Luchtbesc willen ke j loedgevoi |ken de be aanvragei te stelle dig oorde hem verle kennis ge geval voc van het C De vergur Het Colle voor zorg voor het 11.00C Omtrent 6 den voorv vraagd ae 'de fedei

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 545