V W II 4 u? op- aan ges teï BESLISSING Het Ooilege gaat accoord met de verhooging van deze post, evenwel slechts tot een bedrag, gelijk aan dat hetwelk van Defensie werd ontvangen voor het gelever de zand, te weten 2500,=. Aan den Raad zal een desbetreffend voorstel tot wij ziging van de begrooting worden gedaan. Het ontwerp wordt vastgesteld. Kennisgenomen. Van het aanwezig zijn van een schuil kelder zal bericht worden gezonden aan het hfd.v/d Luchtbeschermingsdienst, met verzoek de kelder te willen keuren Goedgevonden. Besloten wordt, aan den Dir.v.Gem.wer ken de bevoegdheid te geven in de toekomst dergelijke aanvragen zelf af te doen en daarbij de voorwaarden te stellen die hij in het belang van de gemeente noo- dig oordeelt, met dien verstande dat hij van elke doo hem verleende vergunning aan het College zal moeten kennis geven. Indien zich evenwel een zeer bijzonder geval voordoet, moet de zaak te voren ter kennis van het College worden gebracht ter beslissing. De vergunning wordt thans verleend. Afdeeling en No. Aanmer kingen t* 4t. V J*. li" Ah. k* <Jk- Het College gaat met het aankoopen accoord, mits er voor zorg gedragen wordtdat de in de begrooting voor het plan '40 voorkomende post "overige kosten" 11.000) in totaal niet wordt overschreden. Omtrent deze molestverzekering en de daaraan verbon' den voorwaarden en kosten zullen opgaven,worden ge vraagd aan de navolgende verzekeringsmaatschappijen: „de Nederlanden van 1845"(via den heer Benschop), ,nv 4«nin -^andschade(via den heer w.B, al ^Beheer" en J.C.J.Kneg-f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 546