Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 979 G.v.d.3er0. Prins Bernhardlaan boes' verzoekt toestemming om de twee vier licht sko zijnen van de verdieping in den voorgevel van de perceelen Stadhouder slaan 30 en 32 plm.35 c»±,.. te mogen laten zakken overeenkomstiL overgelegde teekening. Be -Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd 20 dept. 1940 no. 19/24. uesloten .vaarden 980 Inspecteur van Po litie zendt declaraties in tot een totaal bedrag van ƒ.77,59. Je decla 981 firma B.Eijsbouts, Asten. doet eenige mededeelingen met betrek king tot het door haar geleverde uur werk in den gemeentetoren. Van de rr Besloten tract tc .Joorm al 982 Incasso-Bank V. Imsterdam. deelt mede, dat bij de Maatschappij van Assurantie, Bisconteering en Be leening der stad Botterdam een wette lijke aansprakelijkheidsverzekering ka worden gesloten tegen een premie var ƒ.130,= per jaar bij 18500 inwoners. Besloter ken, doe Bank hV lijkaeid premie 983 /oetbalvereeniging S.E.0. verzoekt beschikking over het gymnas tieklokaal in de Kerke buurt op de woensdagavonden van 7 tot 10 uur. Besloter wijze te j de verdt zij het 3 zelf ges 984 Directeur Gemeente ven.en bericht naar aanleiaing van het ver-I zoek van het hoofd der o.l.school i:i ae Kerkebuurt inzake net sausen van; 4 schoollokalen en het verplaatsen van het hek voor de ambtswoning. In verband met het eerste verzoek vestigt de Voorzitter de aandacnt 0. de raming van eenige posten in de J grooting van Gemeentewerken voor liet jaar 1941. het Coli Be credj I ling de3 985 G... .kooij, iaiddel- vijkstraat 38» verzoekt toestemming tot: a. het maken van een bordes voor zJ zuivelfabriek aldaar; b. het vervangen van de houten ter- reinaf scheiding tusschen de perc' len 36 en 38 door een steenen ah scheiding. ue -Directeur van Gemeentewerken a - viseert tot voorwaardelijke toestem ming dd. 18 üept.1940. Gonform I werken 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 549