Afdeeling en No. i twee- ïtrale op het mnissie 3 advies sf ormator uwplan, situatie- ing be- van den uiterlijk in. de Hoofd ;aat het :ht acht i het af- 3lhui s j e „chten van >open van i door het uitgekeerd Dldoet aan n geen "be st met het egd, dat en ander de gemeen eventueel ijzen de Overeenkomstig het advies van de Commissie Openbare Werken wordt besloten aan de firma van den Broek en Smit, alhier, te verzoeken een project met kostenbe rekening bij het College in te zenden. Desgewenscht kunnen nadere inlichtingen worden verkregen bij den Wethouder van Openbare Werken. Besloten wordt: 1e. Aan den Hoofd Ingenieur van den Rijkswaterstaat te berichten, dat het College tegen de door hem voorgestelde regeling omtrent de betaling van de werkelijke kosten aan het verplaatsen van het kabelhuisje verbonden geen bezwaar heeft en bij de formuleering van de stukken daarmede rekening zal houden. 2e. Be Secretaris op te dragen in samenwerking met Mr.Raedt een ontwerp-voordracht aan den Raad met het ontwerp raadsbesluit tot verkoop van het plantsoen aan het Rijk (Departement van Water staat) bij het College in te dienen. IW Ja. k 4 0 H I- V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 54