JU- JU V Of. BESLISSING besloten wordt de toestemming te verleenen op voor waarden door den Directeur in zijn rapport gesteld. De declaraties worden goedgekeurd. Van de mededeelingen wordt besloten wordt het tract tot en met 1941 Doorm alhier. onderhoud overeenkomstig het in handen te laten van II COE van besloten wordt van de aanbieding geen gebruik te ma ken, doch in te gaan op het schrijven van de Incasso bank h.V. dd. 4 oept.1940 en de wettelijke aansprake lijkheid over te sluiten b.j de i.hj. Zürich. tegen een premie van /.12d,10 per jaar bij 10^00 inwoners. besloten wordt net gymnastieklokaal op de gewone wijze te verhuren echter onder voorwaarde dat voor de verduistering van de zaal door de vereeniging, zij het in samenwerking met andere vereenigingen, zelf gezorgd dient te worden. het College zal de scholen persoonlek bezoeken. De credieten zullen geregeld worden bij de b eiland e- Afdeeling en No. cju. V 2 V ling der begrooting voor 1941 Conform het advies van den Directeur van demeente- werken wordt voorwaardelijke toestemming verleend. 1» 1 Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 550